KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA RODZICÓW

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

• Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych Państwa dzieci jest Kid's Corner Klub Dziecka i Rodzica, ul. Końska 6, 53-010 Wrocław, office@kidscorner.pl

• Przetwarzamy: imię i nazwisko Rodziców, opiekunów prawnych, imiona i nazwiska osób upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola, pesel dziecka, pesel Rodziców, opiekunów prawnych, adres zamieszkania Rodziców, opiekunów prawnych, adres zamieszkania dziecka, numery kontaktowe do Rodziców, opiekunów prawnych, stan zdrowia dziecka, w szczególności alergie, diety

• Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych m.in. w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59, Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) oraz Ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (t.j. Dz.U. 2017, poz.2159) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce. W przypadku wizerunku dziecka przetwarzanie odbywa się na zasadzie zgody wyrażonej przez rodzica/opiekuna prawnego tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO.

• Państwa Dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom upoważnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa tj. System Informacji Oświatowych (SIO).

• Państwa dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom świadczącym na rzecz przedszkola usługi informatyczne, obsługę księgową i kadrową. Państwa dane osobowe mogą być przekazane odpowiednim organom publicznym.• Państwa dane osobowe oraz dane dzieci będą przechowywane przez okres 10 lat. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody przetwarzanie odbywa się do momentu jej wycofania.

• Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. Przysługuje Państwu prawo żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;• Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

• Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe na mocy w/w przepisów Prawa Oświatowego.

O nas

Kids' Corner jest placówką edukacyjną, która od 2007 roku zapewnia dzieciom wysokiej jakości naukę języka angielskiego. Nasz doświadczony zespół pedagogów pilnie pracuje, aby zapewnić każdemu dziecku pozytywne, bezpieczne i opiekuńcze środowisko do nauki i rozwoju.

Godziny Otwarcia:

PON-PT

od 7.00 do 17.00


 

Kontakt

ul. Końska 6

53-010, Wrocław

e: office@kidscorner.pl

tel. 602 608 700