Organizacja Punktu Przedszkolnego Kid's Corner

 

 1. Kid’s Corner Klub Dziecka i Rodzica, występuję pod nazwą Kid’s Corner Kid’s Corner jest niepublicznym punktem przedszkolnym w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 900).
 2. Siedziba punktu mieści się przy ul. Końskiej 6, we Wrocławiu, kod pocztowy 53-010
 3. Organem prowadzącym punkt przedszkolny osoba fizyczna- Alicja Szawłowska, zam. ul. Dubois 22/4, 50-207.
 4. Działalność punktu przedszkolnego reguluje Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2017 (Dz.U. 2017 poz. 1657).
 5. Organem sprawującym nadzór nad punktem jest Dolnośląski Kurator Oświaty we Wrocławiu.

 

 1. Celem punktu przedszkolnego jest:
  1. Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka.
  2. Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.
  3. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwienie ich zaspakajania.
  4. Rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i talentów dzieci.
  5. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i     odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.
  6. Zapewnianie dzieciom możliwości przebywania w grupie rówieśniczej.
  7. Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczne samodzielne poznawanie otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego  adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.
  8. Podtrzymanie tożsamości narodowej.
  9. Przygotowanie dzieci do nauki w szkole poprzez realizację podstawy programowej zatwierdzonej przez ministra właściwego ds. oświaty.

 

 1. Swoje cele realizujemy poprzez:
  1. Utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami i opiekunami, organizowanie spotkań z rodzicami i opiekunami.
  2. Tworzenie możliwości przebywania i komunikowania się z obcokrajowcami zatrudnionymi w przedszkolu.
  3. Organizacje różnorodnych aktywności fizycznych.  
  4. Organizację wycieczek edukacyjnych.
  5. Częste spędzanie czasu na świeżym powietrzu.
  6. Organizację prelekcji i warsztatów na temat bezpieczeństwa.
  7. Organizację spotkań promujących zachowania proekologiczne.
  8. Celebrację świąt narodowych.
  9. Zapewnienie wychowankom czasu na swobodną zabawę.
  10. Zapewnienie wychowankom czasu i miejsca na odpoczynek.
    
 2. Punkt czynny jest przez cały rok szkolny, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz ustalonych przez organ prowadzący, podanych do wiadomości na początku roku szkolnego. Terminy podawane są do wiadomości rodziców na pierwszym zebraniu we wrześniu. Przerwy w pracy Punktu Przedszkolnego wykorzystywane są na przeprowadzenie prac modernizacyjnych, remontowych oraz porządkowo-gospodarczych.
   
 3. Warunki przyjmowania dzieci do punktu przedszkolnego:
  1. Wiek od 2,5 do 6 lat.
  2. Wypełnienie karty zgłoszenia i podpisanie umowy o świadczenie usług edukacyjno-wychowawczych.
  3. Wniesienie opłaty wpisowej, opłacenie wyprawki której wysokość ustalana jest osobno na każdy rok szkolny oraz zobowiązanie do opłacania miesięcznego czesnego.
  4. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń
  5. Dzieci do przyjmowane są do punktu przez cały rok szkolny, w zależności od posiadanych wolnych miejsc.  
    
 4. Wychowankowie mają prawa wynikające z Konwencji o prawach dziecka, przepisów oświatowych. Wychowankowie mają prawo do:
    1. Szacunku, życzliwości i sympatii ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych jak i rówieśników.
    2. Nietykalności cielesnej, poczucia bezpieczeństwa i wyrażania własnego zdania.
    3. Bezpiecznych warunków pobytu w przedszkolu, zaspakajania w miarę możliwości ich potrzeb fizycznych i psychicznych.
    4. Interesujących zajęć, rozwijających ich umiejętności i uzdolnienie.
    5. Wzmacniania i podkreślania ich silnych stron, rozwijania optymizmu i postawy radzenia sobie w różnych sytuacjach.
      
 5. Wychowankowie mają obowiązek:
  1. Przestrzegania praw innych osób.
  2. Okazywanie szacunku i nietykalności zarówno kolegom i koleżankom jak i dorosłym.
  3. Szanowania własności innych osób i wspólnego mienia Placówki.
  4. Aktywnego udziału w zajęciach.
  5. Starania się, w miarę możliwości, aby radzić sobie z samodzielnym jedzeniem i ubieraniem się.
  6. Przestrzegania czystości,
  7. Zbierania zabawek i odkładania ich na miejsce.
    
 6. W Punkcie Przedszkolnym nie stosuje się wobec dzieci przemocy psychicznej ani fizycznej.
                                                                                                                                                                  
 7. Przypadki, w których organ prowadzący Punkt Przedszkolny może skreślić dziecko z listy wychowanków są następujące:
   
  1. Na pisemny wniosek rodziców lub opiekunów prawnych.
  2. Na pisemny wniosek nauczyciela w przypadku, kiedy dalszy pobyt dziecka w Punkcie Przedszkolnym zagraża zdrowiu lub życiu innych dzieci lub samego dziecka, a wyczerpane zostały wszystkie inne możliwości oddziaływań wychowawczych ( w tym możliwość współpracy z rodzicami/ opiekunami dziecka),
  3. Rodzice zalegają z opłatami za Punkt Przedszkolny (po wcześniejszym wezwaniu rodziców do uregulowania należności w wyznaczonym terminie ),
  4. Dziecko nagminnie nie podporządkowuje się zaleceniom nauczyciela lub pracownika przedszkola.

 

 1. Opłata za pobyt dziecka w Punkcie Przedszkolnym składa się z następujących części:
  1. Opłaty stałej (koszty określone przez organ prowadzący Punkt Przedszkolny).
  2. Opłaty wpisowej (płatnej jednorazowo)
  3. Opłata za wyżywienie.
  4. Opłata za zajęcia dodatkowe.

 

 1. Opłaty za Punkt Przedszkolny rodzice dokonują na konto Placówki do 5 dnia każdego miesiąca za miesiąc z góry. Nieobecność dziecka w przedszkolu nie zwalnia rodziców od obowiązku uiszczenia opłaty stałej.

 

 1. Dzieci uczęszczające na zajęcia organizowane w punkcie przedszkolnym są pod opieką nauczyciela odpowiedzialnego za prowadzenie tych zajęć.
   
 2. Posiadający odpowiednie wykształcenie pedagogiczne Nauczyciel:
  1. jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych dzieci, zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.
  2. kontroluje miejsce przebywania dzieci (sale zajęć, szatnia, łazienka, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce oraz inne narzędzia.
  3. opuszcza dzieci z chwilą przyjścia drugiego nauczyciela, informując go o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków.  
  4. Obowiązany jest do natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji gdy ta pomoc jest niezbędna oraz powiadomienie dyrektora i rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach np. podwyższona temperatura.
  5. W przypadku choroby dziecka nie zapewniają opieki nad dzieckiem. Jeśli choroba zostanie stwierdzona w trakcie przebywania dziecka w Punkcie Przedszkolnym, rodzice zobowiązani są do niezwłocznego odebrania dziecka.

Nie dotyczy to przypadków alergii potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim.

  1. W nagłych przypadkach wszystkie działania, w pierwszej kolejności, skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.

 

 1. W Punkcie Przedszkolnym nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie, poza udzielaniem pomocy w nagłych wypadkach.

 

 1. Wycieczki i spacery poza teren przedszkolny powinny odbywać się przy udziale wymaganej prawnie liczby opiekunów, jedna osoba dorosła na 10 dzieci.
   
 2. Po opuszczeniu Punktu Przedszkolnego odpowiedzialność za dziecko przejmuje rodzic lub opiekun.

 

 1. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z Punktu Przedszkolnego przez rodziców (prawnych opiekunów), bądź inne osoby (pełnoletnie, za okazaniem dokumentu tożsamości) upoważnione przez rodziców. Pisemne upoważnienie zamieszczone jest w Karcie zgłoszeniowej dziecka. Rodzice (prawni opiekunowie) przyjmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego z Punktu Przedszkolnego przez upoważnioną przez nich osobę.
   
 2. Na terenie Punktu Przedszkolnego są prowadzone dodatkowe, płatne, zajęcia. Uczestnictwo w zajęciach nie jest obowiązkowe. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora Punktu Przedszkolnego.
   
 3. Do zakresu zadań nauczycieli prowadzących zajęcia w Punkcie Przedszkolnym związanych ze współdziałaniem z rodzicami/ prawnymi opiekunami należy:
 1. wspieranie rodziców/opiekunów w spełnianiu roli pierwszych nauczycieli swoich dzieci,
 2. udzielanie rzetelnych informacji na temat zachowania, sukcesów i niepowodzeń swojego dziecka,
 3. rozpoznawanie możliwości rozwojowych dziecka, a w miarę potrzeb organizowanie różnych form

pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

 1. udzielanie porad rodzicom dzieci stwarzających problemy wychowawcze.

 

 1. Do zakresu zadań nauczycieli prowadzących zajęcia w Punkcie Przedszkolnym związanych z zachowaniem właściwej jakości pracy
  dydaktyczno – wychowawczej należy:
 1. profesjonalne przygotowywanie się do zajęć,
 2. wykorzystywanie różnych metod pracy z dziećmi,
 3. indywidualizowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej w zależności od potrzeb i możliwości dzieci,
 4.  traktowanie wychowanków z szacunkiem, życzliwością i sympatią,
 5. dbanie o bezpieczeństwo dzieci w czasie pobytu w Punkcie Przedszkolnym
 6. planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z wymaganiami przyjętych programów wychowania przedszkolnego,
 7. realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących,
 8. inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym,
 9. współpracą ze specjalistami świadczącymi dzieciom pomoc psychologiczno-pedagogiczną lub opiekę zdrowotną
 10. współdecydowanie o wyborze programu wychowania przedszkolnego,
 11. systematyczne pogłębianie wiedzy pedagogicznej,
 12. aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego
   
 1. Do zakresu zadań nauczycieli prowadzących zajęcia w Punkcie Przedszkolnym związanych z prowadzeniem obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci należy:
  1. prowadzenie arkusza obserwacji dzieci przez cały czas ich pobytu w Punkcie Przedszkolnym. Wyniki obserwacji zapisuje dwa razy w roku szkolnym (obserwacja wstępna, dokonywana w pierwszym miesiącu pobytu dziecka w przedszkolu i obserwacja końcowa, dokonywana w ostatnim miesiącu pobytu dziecka w przedszkolu, przed wakacjami)
  2. w przypadku dzieci w grupie wiekowej 6 lat- diagnozowanie gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole
    
 2. W Punkcie Przedszkolnym mogą być zatrudnieni pracownicy administracyjni, pracownicy obsługi, asystenci nauczyciela, pomoc nauczyciela. Punktem Przedszkolnym zarządza dyrektor. W przypadku nieobecności Dyrektora zastępuje go nauczyciel przez niego wyznaczony.

 

 1.  Nauczyciele mają prawo do:
 1. szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych jak i dzieci,
 2. wolność głoszenia własnych poglądów, nienaruszających godności innych ludzi,
 3. współdecydowania o wyborze programu wychowania przedszkolnego i kart pracy,
 4. swobody wyboru metod realizacji programu,
 5. jawnej i umotywowanej oceny własnej pracy,
 6. stałego rozwoju i wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego,
 7. wynagrodzenia za swoją pracę i urlopu wypoczynkowego.
   
 1. Pracownicy niepedagogiczni Punktu Przedszkolnego mają prawo do:
  1. Poszanowania godności i szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych jak i dzieci
  2. Wolności głoszenia własnych poglądów, nienaruszających godności innych ludzi.
  3. Rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.
  4. Jawnej i umotywowanej oceny własnej pracy.
  5. Wynagrodzenia za swoją pracę i urlopu wypoczynkowego.
    
 2. Pracownicy niepedagogiczni Punktu Przedszkolnego mają obowiązek:
  1. Poszanowania godności innych pracowników Punktu Przedszkolnego jak i dzieci.
  2. Wykonywania obowiązków wyznaczonych przez przełożonego.
  3. Przychodzenia do pracy w godzinach ustalonych w grafiku pracy.
  4. Udzielania pomocy innym pracownikom jak i dzieciom punktu nagłych wypadkach
  5. Zgłaszania przełożonemu wszelkich zauważonych nieprawidłowości funkcjonowania Punktu Przedszkolnego.
    
 3. Rodzice mają prawo do:
 1. dostępu do wszelkich informacji dotyczących organizacji kształcenia i wychowania ich dzieci,
 2. rzetelnej informacji o postępach w nauce i zachowaniu ich dziecka,
 3. wsparcia ze strony nauczycieli i innych specjalistów z którymi współpracuje Placówka, w razie problemów wychowawczych,
 4. partnerskiego współdziałania i aktywnego wpływania na sprawy Punktu Przedszkolnego.

 

 1. Rodzice mają obowiązek:
 1. poszanowania godności dziecka,
 2. wzmacniania wysiłków Punktu Przedszkolnego skierowanego na wszechstronny rozwój wychowanków,
 3. informowania w przypadku nieobecności dziecka w Punkcie Przedszkolnym,
 4. niezwłocznego zawiadamiania o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,
 5. angażowania się jako partner w działania Punktu Przedszkolnego,
 6. informowania nauczycieli i dyrektora o wszystkich sprawach mogących mieć wpływ na zachowanie i postępy dziecka,
 7. terminowego uiszczania odpłatności za pobyt dziecka w Punkcie Przedszkolnym
 8. uczestniczenia w zebraniach z rodzicami, oraz spotkaniach indywidualnych.

 

 1. W przypadku zawieszenia zajęć, na okres powyżej dwóch dni, punkt przedszkolny zorganizuje dla dzieci zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia w punkcie przedszkolnym zawiesza się, na czas oznaczony, w razie wystąpienia na danym terenie m.in:
  1. zagrożenia bezpieczeństwa uczniów w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych,
  2. temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z uczniami, zagrażającej zdrowiu uczniów,
  3. zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną.

 

 1. Punkt przedszkolny finansowany jest z:
  1. Opłat wnoszonych przez rodziców
  2. Gminy Wrocław
  3. Innych dotacji przewidzianych przepisami, w tym unijnych
  4. Środków własnych osoby prowadzącej.
  5. Darowizn na rzecz Punktu Przedszkolnego.

 

 1. Postanowienia końcowe:
  1. Punkt Przedszkolny prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
  2. Projekt obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – nauczycieli, dzieci, rodziców, pracowników obsługi i administracji.  Dla zapewnienia znajomości Projektu przez wszystkich zainteresowanych ustala się: publikację projektu na stronie www Punktu Przedszkolnego, udostępnienie zainteresowanym projektu przez dyrektora.
  3. Zmian w projekcie dokonuje dyrektor.
  4. Wszelkie zmiany w projekcie podlegają zgłoszeniu do organu edukacyjnego w terminie 14 dni od ich wprowadzenia.
  5. Gospodarka finansowa i materiałowa punktu prowadzona jest na podstawie odrębnych przepisów

 

 1. Projekt wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2023 roku. Jednocześnie traci moc projekt dotychczas obowiązujący.

 

 

O nas

Kids' Corner jest placówką edukacyjną, która od 2007 roku zapewnia dzieciom wysokiej jakości naukę języka angielskiego. Nasz doświadczony zespół pedagogów pilnie pracuje, aby zapewnić każdemu dziecku pozytywne, bezpieczne i opiekuńcze środowisko do nauki i rozwoju.

Godziny Otwarcia:

PON-PT

od 7.00 do 17.00


 

Kontakt

ul. Końska 6

53-010, Wrocław

e: office@kidscorner.pl

tel. 602 608 700